*مشاوره آموزشی*

...

مشاوره خصوصی و گروهی سیزدهم

مشاوره خصوصی و گروهی سیزدهم

نمایش
...

مشاوره خصوصی و گروهی دوازدهم

مشاوره خصوصی و گروهی دوازدهم

نمایش
...

مشاوره خصوصی یازدهم

مشاوره خصوصی یازدهم

نمایش
آرشیو

دانش آموز ممتاز

کلاس: 1151


محمد مهدی نیکنام باقری
رتبه:1
معدل:19.70

حسین سلمانی
رتبه:2
معدل:19.66
کلاس: 1071


امیر محمد کامل ملک زادگان
رتبه:1
معدل:19.78
کلاس: 1062


یوسف زارع نوقابی
رتبه:1
معدل:19.56
کلاس: 1061


محمد عرفان زارع
رتبه:1
معدل:19.87
کلاس: 1052


امیررضا خالقی حصاری
رتبه:1
معدل:19.70
کلاس: 1051


نوید نایبی
رتبه:1
معدل:19.81
کلاس: 1152


مهرداد اسکندریان برات زاده
رتبه:1
معدل:19.98
کلاس: 1161


پوریا جهانبخش
رتبه:1
معدل:19.62
کلاس: 1162


محمدسعید پاشائی
رتبه:1
معدل:19.81
کلاس: 1171


رضا شریعتی کیا
رتبه:1
معدل:19.86
کلاس: 1261


عرفان اعظمی راد
رتبه:1
معدل:19.73
کلاس: 1262


محمد عطارباشی
رتبه:1
معدل:19.66
کلاس: 1271


سیدمحمدحسین واعظ موسوی
رتبه:1
معدل:19.52
کلاس: 1251


آرش صال مصلحیان
رتبه:1
معدل:19.72
کلاس: 1252


محمدمتین پروین
رتبه:1
معدل:19.66
لیست ممتازین...

نمونه سئوالات

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی


...

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی


...

رشته تجربی

رشته ریاضی

رشته انسانی


...

متولدین امروز